• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Sau 4 năm hoạt động, Ứng dụng Baemin ngừng hoạt động tại Việt Nam chính thức từ ngày 8/12

korea8282 22

0

0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story