• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Đang chuẩn bị tan ca thì thấy bài viết liền quay lại xin sếp cho tăng ca.

phuongthao 30

0

0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story