Profile
xenos

2020.05.25

Cuộc sống

Bảo hiểm miễn phí cho những người sống ở siheung

Đã xem 5 Lượt bình chọn 0

safe_image.png.jpg

Các anh chị ở tp. siheung(시흥시) có biết bảo hiểm miễn phí cho những người sống ở siheung gồm người nước ngoài không?
Bảo hiểm này không cần mua.
Địa chỉ trên thẻ người nước ngoài là tp. Siheung thì được áp dụng.

 

보상내용

시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우
(만15세미만자 제외)
1,000만원

폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해후유장애 
시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3% ~ 100%의 상해 후유장해가 발생한 경우
1,000만원 한도

대중교통이용중 상해사망 
시민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외)
1,000만원

대중교통이용중 상해후유장애 
시민이 대중교통 이용 중 3% ~ 100%의 상해 후유장해가 발생한 경우
1,000만원 한도

강도상해 사망 
시민이 강도에 의해 발생한 사고로 직접 적인 결과 사망한 경우
1,000만원

강도상해 후유장해 
시민이 강도에 의해 발생한 사고로 직접 적인 결과 3% ~ 100%의 상해후유장해가 발생한 경우
1,000만원 한도

자연재해사망
(일사병, 열사병 포함) 
시민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우 (만15세미만자 제외)
1,000만원

스쿨존 교통사고 부상치료비 
시민 만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정 한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우
1,000만원 한도

온열질환진단 
온열질환으로 진단 확정된 경우(최초1회한)
10만원

가스사고사망 
시민이 가스사고로 발생한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (15세미만자제외)
1,000만원

가스사고후유장해 
시민이 가스사고로 발생한 상해의 직접결과로써 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우
1,000만원 한도

물놀이사고사망 
물놀이사고로 상해사망 및 익사사망을 포함
300만원

화상수술비 
상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우
수술 1회당 30만원

 

https://www.siheung.go.kr/portal/contents.do?mId=0401090000

0 Bình luận

Profile
0%
0%